سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل مؤثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی)
44 بازدید
محل نشر: جامعه شناسی ایران » زمستان 1383 - شماره 20 (29 صفحه - از 3 تا 31)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مقاله حاضر براساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از پیمایش جوانان و زنان روستایی در روستاهای استان آذربایجان شرقی تنظیم یافته است جامعه آمار را 11798 خانوار روستای ساکن در 60 روستای آذربایجان شرقی تشکیل می‏دهد.براساس قواعد تعیین حجم نمونه 240 نفر از جوانان و زنان روستایی به طریق نمونه‏گیری طبقه‏ای با دقت احتمالی مطلوب 5% 05.0-d) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده‏اند.نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل تحقیقی نشان می‏دهد: -میزان انگیزش به کار برحسب گروه‏های سنی آزمودنی تغییر می‏کند. -با افزایش میزان آنومی(بی‏هنجاری اجتماعی)، انگیزش به کار در آزمودنی‏ها کاهش می‏یابد. -انگیزش به کار با افزایش نیاز به موفقیت‏ (hcA-N) در آزمودنی‏ها افزایش می‏یابد. -میان انگیزش به کار و جنسیت رابطه معنی‏دار به دست نیامد.بدین ترتیب انگیزش به کار برحسب جنسیت تغییر نمی‏کند. -میزان انگیزش به کار برحسب وضعیت اجتماعی-اقتصادی‏ (SES) پاسخگویان تغییر می‏کند. -میزان انگیزش به کار با افزایش انگیزه اقتصادی در آنان افزایش می‏یابد. -احساس خوداثربخشی همخوانی معناداری با انگیزش به کار نشان می‏دهد. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج حاصل نشان می‏دهد که برحسب ارزش بتا (ateB) متغیرهای نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار به عنوان تعیین‏کننده‏ترین عوامل تأثیرگذار بر انگیزش به کار مطرح‏اند. کلید واژگان:انگیزش به کار، آنومی، نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، آرزوی شغلی.