تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی
40 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » بهار 1384 - شماره 25 (24 صفحه - از 1 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری‏های جریان عمده توسعه(به ویژه نوسازی)در دهه‏های اخیر از جمله تغییر؛از اصل کارکردگرایی به سرزمین‏گرایی، از اصل نوسازی استاندارد به تکثیرگرایی فرهنگی و از اصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوژیکی، شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آنبا پدیده‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول شد.فرایند این تغییرات را می‏توان از تئوری انتقال جمعیت به رژیم‏های جمعیتی، از تبیین‏های ساختاری به تحلیل‏های نهادی و از تحلیل در قالب نظریه‏های رفتار منطقی و عقلانیت آگاهانه به تأکید بر هویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده و تشریح کرد.این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتا به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل‏گیری چارچوب‏های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می‏پردازد. واژگان کلیدی: جمعیت، توسعه روستایی، رژیم‏های جمعیتی، نظام اخلاقی، تئوری انتقال جمعیت، ترتیبات نهادی