استفاده از احتمال بقاء مرکب در محاسبه امید زندگی مشترک
56 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » پاییز و زمستان 1376 - شماره 9 و 10
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ابتداء بحث مختصری در زمینه احتمال بقاء مرکب و امید زندگی مشترک به عمل آمده و سپس فرمول محاسباتی امید زندگی مشترک برای مواردی که از جداول بقاء به تفکیک گروههای سنی پنج ساله استفاده میشود بدست داده شده است.پس از مباحث روش- شناسی و بدست آوردن فرمول محاسبه امید زندگی مشترک و به عنوان مثالی از امید زندگی مرکب و برای به دست دادن تحلیل بیشتری در این زمینه، امید زندگی مشترک زوجین به هنگام ازدواج به تفکیک سن عروس و داماد برای دو جامعه؛یکی جامعه‏ای با سطح بالای مرگ و میر و دیگری با سطح پایین مرگ و میر محاسبه شده است.در نتیجه‏گیری از مباحث مسایل روش شناختی استفاده از فرمول به دست داده شده برای امید زندگی مشترک زوجین مورد بحث قرار گرفته است * . واژگان کلیدی:احتمال بقاء مرکب، امید زندگی، امید زندگی مشترک، ازدواج، مرگ و میر جدول بقاء.